MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE

Kedves Tagjaink!

Budapest Főváros Önkormányzata rendeletet hozott a száj- és orrnyílás takarásának kötelezővé tételéről, amely tegnaptól (04.27.) érvényes.

Értelmezésünk szerint a rendelet alapján a Budapesten üzemelő cukrászdákban a vendégtérben a személyzetnek, valamint az éppen bent tartózkodó és kiszolgált hat évnél idősebb vendégnek „a száj-és az orrnyílását – különösen textil vagy papír maszk­kal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.”

Az 1. § 3. bekezdése szerint „Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a sze­mélyre, akit másoktól egyébként a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fi­zikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétmé­teres távolság megtartását.”

Véleményünk szerint ez úgy valósítható meg, ha az élelmiszerboltok kasszáihoz hasonló módon, pl. egy plexilapot rögzítenek a kiszolgálás helyszínén, mely elválasztja a vásárlót a kiszolgálótól, és a kiszolgálás egy azon vágott nyíláson, ablakon át történik.

 Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti tájékoztatások nem minősülnek hatósági állásfoglalásnak, jogi iránymutatásnak. A tájékoztatás szakmai álláspontot tükröz, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti. Az előbbiekből következően levelünket szakmai álláspontunk részeként és nem kötelező jellegű iránymutatásnak szíveskedjenek kezelni és a jövőben használni.

A rendelet teljes szövege:

„Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap­csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővá­rosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkor­mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatköré­ben és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha­tározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva

a következőket rendeli el:

  1. 1. §

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető töme­ges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, il­letve következményeinek elhárítása érdekében Budapest közigazgatási területén

  1. a) a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörű­en Működő Részvénytársaság által megrendelt személy­szállítási szolgáltatás nyújtására szolgáló járművön és a megállóhelyeken (peronzáróvonallal rendelkező megál­lóhelyen a peronzáróvonalon belül),
  2. b) a személytaxival végzett személyszállítási szolgálta­tás igénybevétele és nyújtása során,
  3. c) az ügyfélforgalom számára nyitva álló, áru forgal­mazására vagy szolgáltatás nyújtására használt helyi­ségben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek az ügyfélforgalom számára nyitva álló részé­ben, feltéve, hogy az a szolgáltatás jellegével nem össze­egyeztethetetlen,
  4. d) a piacon, a vásáron és a bevásárlóközpontban,

az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj-és az orrnyílását – különösen textil vagy papír maszk­kal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel – teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontját nem kell alkalmaz­ni az olyan funkciójú helyiségre és épületrészre, amely esetében biztonsági előírás az arc eltakarását egyébként tiltja.

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni arra a sze­mélyre, akit másoktól egyébként a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszköz választ el, vagy fi­zikai akadály biztosítja a másoktól való legalább kétmé­teres távolság megtartását.

  1. 2. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 27-én lép hatályba.

(2) 2020. május 3-ig a jelen rendeletben foglaltak megsértőivel szemben – a jogkövető magatartás tanúsí­tására való felhíváson túl – hátrányos jogkövetkezmény nem alkalmazható.

dr. Számadó Tamás s. k. főjegyző                             Karácsony Gergely s. k. főpolgármester”

Vissza a tetejére